برای مشاهده‌ی اطلاعات جدید صفحه را refresh کنید.
free
		 	
		 			       total    used    free   shared buff/cache  available
		 			
		 			Mem:    8240380   2026700   881588    28640   5332092   5763936
		 			
		 			Swap:   15648760   314744  15334016
		 			
	 	
df -kh | grep /dev/sd
		 	
			 			/dev/sdb6    910G  59G 805G  7% /
			 			
			 			/dev/sdb1    88M  56M  25M 70% /boot
			 			
			 			/dev/sda1    66G 6.8G  56G 11% /sda1
			 			
	 	
w
		 	
		 			 03:40:28 up 186 days, 14:52, 0 users, load average: 0.06, 0.09, 0.03
		 			
		 			USER   TTY   FROM       LOGIN@  IDLE  JCPU  PCPU WHAT