برای مشاهده‌ی اطلاعات جدید صفحه را refresh کنید.
free
		 	
		 			       total    used    free   shared buff/cache  available
		 			
		 			Mem:    4111620   1463008   179512    6176   2469100   2301016
		 			
		 			Swap:   15648760   493464  15155296
		 			
	 	
df -kh | grep /dev/sd
		 	
			 			/dev/sda6    910G  53G 811G  7% /
			 			
			 			/dev/sda1    88M  56M  25M 70% /boot
			 			
			 			/dev/sdb1    66G 6.8G  56G 11% /sda1
			 			
	 	
w
		 	
		 			 14:07:10 up 185 days, 17:27, 1 user, load average: 0.35, 0.14, 0.05
		 			
		 			USER   TTY   FROM       LOGIN@  IDLE  JCPU  PCPU WHAT
		 			
		 			ashrafiz pts/0  172.16.189.37  Fri08  4days 0.69s 0.02s sshd: ashrafizaadeh [priv]