برای مشاهده‌ی اطلاعات جدید صفحه را refresh کنید.
free
		 	
		 			       total    used    free   shared buff/cache  available
		 			
		 			Mem:    4111620   1799424   186132    7380   2126064   1966484
		 			
		 			Swap:   15648760   519136  15129624
		 			
	 	
df -kh | grep /dev/sd
		 	
			 			/dev/sda6    910G  58G 806G  7% /
			 			
			 			/dev/sda1    88M  56M  25M 70% /boot
			 			
			 			/dev/sdb1    66G 6.8G  56G 11% /sda1
			 			
	 	
w
		 	
		 			 03:46:05 up 100 days, 7:06, 0 users, load average: 0.15, 0.08, 0.02
		 			
		 			USER   TTY   FROM       LOGIN@  IDLE  JCPU  PCPU WHAT