تمام صفحه‌ها

وضعیت نسخه بازبینی شده کاربر  
فصل اول مقدمات و تعاریف کلی تایید شده 1.0 محمود اشرفی‌زاده 10 ماه ها قبل
۰۳ فصل سوم هدایت یک بعدی پایا تایید شده 1.0 محمود اشرفی‌زاده 10 ماه ها قبل
۰۴ فصل چهارم انتقال حرارت یک بعدی گذرا تایید شده 1.0 محمود اشرفی‌زاده 10 ماه ها قبل
۰۵ فصل پنجم انتقال حرارت چند بعدی تایید شده 1.0 محمود اشرفی‌زاده 10 ماه ها قبل
۰۶ فصل ششم انتقال حرارت جابجایی تایید شده 1.0 محمود اشرفی‌زاده 10 ماه ها قبل
۰۷ فصل هفتم جابجایی-جریان خارجی تایید شده 1.0 محمود اشرفی‌زاده 10 ماه ها قبل
۰۸ فصل هشتم جابجایی در جریان داخلی تایید شده 1.0 محمود اشرفی‌زاده 10 ماه ها قبل
۰۹ فصل نهم انتقال حرارت تشعشعی تایید شده 1.0 محمود اشرفی‌زاده 10 ماه ها قبل
۰۲ فصل دوم مقدمه ای بر انتقال حرارت هدایتی تایید شده 1.1 محمود اشرفی‌زاده 10 ماه ها قبل
۰۳ معادله توزیع دما تایید شده 1.0 محمود اشرفی‌زاده 10 ماه ها قبل
۰۵.۳ خلاصه روابط جابجایی برای جریان داخلی تایید شده 1.0 محمود اشرفی‌زاده 10 ماه ها قبل
۰۱ کلیات و مکانیزمهای انتقال حرارت تایید شده 1.3 محمود اشرفی‌زاده 10 ماه ها قبل
۰۳ انتقال حرارت از طریق جابجایی تایید شده 1.1 محمود اشرفی‌زاده 10 ماه ها قبل
۰۴ انتقال حرارت از طریق تشعشع تایید شده 1.2 محمود اشرفی‌زاده 10 ماه ها قبل
۰۵ بقای انرژی و تعادل انرژی در سطح اجسام تایید شده 1.1 محمود اشرفی‌زاده 10 ماه ها قبل
۰۲ انتقال حرارت از طریق هدایت تایید شده 1.3 محمود اشرفی‌زاده 10 ماه ها قبل
۰۱ معادله نرخ انتقال حرارت هدایتی تایید شده 1.2 محمود اشرفی‌زاده 10 ماه ها قبل
۰۲ خواص حرارتی مواد تایید شده 1.1 محمود اشرفی‌زاده 10 ماه ها قبل
۰۴ شرایط مرزی و اولیه تایید شده 1.1 محمود اشرفی‌زاده 10 ماه ها قبل
۰۱ هدایت یک بعدی پایا در دیواره ساده بدون تولید انرژی تایید شده 1.1 محمود اشرفی‌زاده 10 ماه ها قبل