تمام صفحه‌ها

وضعیت نسخه بازبینی شده کاربر  
فصل اول مقدمات و تعاریف کلی تایید شده 1.0 محمود اشرفی‌زاده 6 ماه ها قبل
۰۳ فصل سوم هدایت یک بعدی پایا تایید شده 1.0 محمود اشرفی‌زاده 6 ماه ها قبل
۰۴ فصل چهارم انتقال حرارت یک بعدی گذرا تایید شده 1.0 محمود اشرفی‌زاده 6 ماه ها قبل
۰۵ فصل پنجم انتقال حرارت چند بعدی تایید شده 1.0 محمود اشرفی‌زاده 6 ماه ها قبل
۰۶ فصل ششم انتقال حرارت جابجایی تایید شده 1.0 محمود اشرفی‌زاده 6 ماه ها قبل
۰۷ فصل هفتم جابجایی-جریان خارجی تایید شده 1.0 محمود اشرفی‌زاده 6 ماه ها قبل
۰۸ فصل هشتم جابجایی در جریان داخلی تایید شده 1.0 محمود اشرفی‌زاده 6 ماه ها قبل
۰۹ فصل نهم انتقال حرارت تشعشعی تایید شده 1.0 محمود اشرفی‌زاده 6 ماه ها قبل
۰۲ فصل دوم مقدمه ای بر انتقال حرارت هدایتی تایید شده 1.1 محمود اشرفی‌زاده 6 ماه ها قبل
۰۳ معادله توزیع دما تایید شده 1.0 محمود اشرفی‌زاده 6 ماه ها قبل
۰۵.۳ خلاصه روابط جابجایی برای جریان داخلی تایید شده 1.0 محمود اشرفی‌زاده 6 ماه ها قبل
۰۱ کلیات و مکانیزمهای انتقال حرارت تایید شده 1.3 محمود اشرفی‌زاده 6 ماه ها قبل
۰۳ انتقال حرارت از طریق جابجایی تایید شده 1.1 محمود اشرفی‌زاده 6 ماه ها قبل
۰۴ انتقال حرارت از طریق تشعشع تایید شده 1.2 محمود اشرفی‌زاده 6 ماه ها قبل
۰۵ بقای انرژی و تعادل انرژی در سطح اجسام تایید شده 1.1 محمود اشرفی‌زاده 6 ماه ها قبل
۰۲ انتقال حرارت از طریق هدایت تایید شده 1.3 محمود اشرفی‌زاده 6 ماه ها قبل
۰۱ معادله نرخ انتقال حرارت هدایتی تایید شده 1.2 محمود اشرفی‌زاده 6 ماه ها قبل
۰۲ خواص حرارتی مواد تایید شده 1.1 محمود اشرفی‌زاده 6 ماه ها قبل
۰۴ شرایط مرزی و اولیه تایید شده 1.1 محمود اشرفی‌زاده 6 ماه ها قبل
۰۱ هدایت یک بعدی پایا در دیواره ساده بدون تولید انرژی تایید شده 1.1 محمود اشرفی‌زاده 6 ماه ها قبل