صفحه‌های بدون والد

صفحه وضعیت نسخه بازبینی شده کاربر تاریخ  
صفحه نخست تایید شده 1.3 محمود اشرفی‌زاده 6 ماه ها قبل
فصل اول مقدمات و تعاریف کلی تایید شده 1.0 محمود اشرفی‌زاده 6 ماه ها قبل
معادله ی توزیع دما در دستگاه استوانه ای تایید شده 1.1 بنفشه بامداد 6 ماه ها قبل
معادله ی توزیع دما در دستگاه کارتزین تایید شده 1.1 بنفشه بامداد 6 ماه ها قبل
معادله ی توزیع دما در دستگاه کروی تایید شده 1.1 بنفشه بامداد 6 ماه ها قبل
۰۱ انتقال حرارت چند بعدی تایید شده 1.1 بنفشه بامداد 6 ماه ها قبل
۰۱ جریان روی صفحه تخت تایید شده 1.1 محمود اشرفی‌زاده 6 ماه ها قبل
۰۱ روش ظرفیت حرارتی کل تایید شده 1.1 محمود اشرفی‌زاده 6 ماه ها قبل
۰۱ شدت تشعشع تایید شده 1.1 بنفشه بامداد 6 ماه ها قبل
۰۱ معادله نرخ انتقال حرارت هدایتی تایید شده 1.2 محمود اشرفی‌زاده 6 ماه ها قبل
۰۱ مقدمه انتقال حرارت جابجایی تایید شده 1.2 محمود اشرفی‌زاده 6 ماه ها قبل
۰۱ هدایت یک بعدی پایا در دیواره ساده بدون تولید انرژی تایید شده 1.1 محمود اشرفی‌زاده 6 ماه ها قبل
۰۱ هیدرودینامیک جریان داخلی تایید شده 1.1 محمود اشرفی‌زاده 6 ماه ها قبل
۰۲ اعتبار روش ظرفیت حرارتی کل تایید شده 1.1 محمود اشرفی‌زاده 6 ماه ها قبل
۰۲ تعاریف قدرت تشعشعی تایید شده 1.1 بنفشه بامداد 6 ماه ها قبل
۰۲ خلاصه روابط انتقال گرمای جابه جائی برای جریانهای خارجی تایید شده 1.1 محمود اشرفی‌زاده 6 ماه ها قبل
۰۲ خواص حرارتی مواد تایید شده 1.1 محمود اشرفی‌زاده 6 ماه ها قبل
۰۲ روش تحلیلی در حل انتقال حرارت هدایتی چند بعدی تایید شده 1.1 بنفشه بامداد 6 ماه ها قبل
۰۲ لایه های مرزی در پدیده انتقال حرارت جابجایی تایید شده 1.1 محمود اشرفی‌زاده 6 ماه ها قبل
۰۲ مفهوم مقاومت معادل حرارتی تایید شده 1.1 محمود اشرفی‌زاده 6 ماه ها قبل