صفحه‌های بدون والد

صفحه وضعیت نسخه بازبینی شده کاربر تاریخ  
صفحه نخست تایید شده 1.4 بنفشه بامداد 29 روز قبل
فصل اول مقدمات و تعاریف کلی تایید شده 1.0 محمود اشرفی‌زاده 10 ماه ها قبل
معادله ی توزیع دما در دستگاه استوانه ای تایید شده 1.1 بنفشه بامداد 9 ماه ها قبل
معادله ی توزیع دما در دستگاه کارتزین تایید شده 1.1 بنفشه بامداد 9 ماه ها قبل
معادله ی توزیع دما در دستگاه کروی تایید شده 1.1 بنفشه بامداد 9 ماه ها قبل
۰۱ انتقال حرارت چند بعدی تایید شده 1.1 بنفشه بامداد 9 ماه ها قبل
۰۱ جریان روی صفحه تخت تایید شده 1.1 محمود اشرفی‌زاده 9 ماه ها قبل
۰۱ روش ظرفیت حرارتی کل تایید شده 1.1 محمود اشرفی‌زاده 10 ماه ها قبل
۰۱ شدت تشعشع تایید شده 1.1 بنفشه بامداد 9 ماه ها قبل
۰۱ معادله نرخ انتقال حرارت هدایتی تایید شده 1.2 محمود اشرفی‌زاده 10 ماه ها قبل
۰۱ مقدمه انتقال حرارت جابجایی تایید شده 1.2 محمود اشرفی‌زاده 9 ماه ها قبل
۰۱ هدایت یک بعدی پایا در دیواره ساده بدون تولید انرژی تایید شده 1.1 محمود اشرفی‌زاده 10 ماه ها قبل
۰۱ هیدرودینامیک جریان داخلی تایید شده 1.1 محمود اشرفی‌زاده 9 ماه ها قبل
۰۲ اعتبار روش ظرفیت حرارتی کل تایید شده 1.1 محمود اشرفی‌زاده 10 ماه ها قبل
۰۲ تعاریف قدرت تشعشعی تایید شده 1.1 بنفشه بامداد 9 ماه ها قبل
۰۲ خلاصه روابط انتقال گرمای جابه جائی برای جریانهای خارجی تایید شده 1.1 محمود اشرفی‌زاده 9 ماه ها قبل
۰۲ خواص حرارتی مواد تایید شده 1.1 محمود اشرفی‌زاده 10 ماه ها قبل
۰۲ روش تحلیلی در حل انتقال حرارت هدایتی چند بعدی تایید شده 1.1 بنفشه بامداد 9 ماه ها قبل
۰۲ لایه های مرزی در پدیده انتقال حرارت جابجایی تایید شده 1.1 محمود اشرفی‌زاده 9 ماه ها قبل
۰۲ مفهوم مقاومت معادل حرارتی تایید شده 1.1 محمود اشرفی‌زاده 10 ماه ها قبل