تصویر زیر ردیف و شماره صندلی‌های کلاس « انتقال حرارت ۲» را نشان می‌دهد. اگر اشاره‌گر ماوس را بر روی شماره هر صندلی نگاه دارید، شماره دانشجویی فردی که بر روی آن صندلی می‌نشیند آشکار خواهد شد. از تمامی دانشجویان درخواست می‌شود که محل نشستن خود در کلاس را کنترل کرده و اطمینان حاصل کنند که اطلاعات ما از محل نشستن ایشان در کلاس در تصویر زیر بدرستی درج شده است. در صورتیکه اطلاعات شما در تصویر زیر درج نشده است و یا اشتباهی درج شده است، لطفا سریعا از طریق ایمیل به مربی حل تمرین یا استاد درس اطلاعات کامل و صحیح را منعکس فرمایید. مسئولیت پیگیری تا درج صحیح اطلاعات در تصویر زیر بعهده دانشجویان میباشد.

شایان ذکر است که حضور و غیات دانشجویان بر مبنای عکس‌های گرفته شده  در کلاس و اطلاعات مندرج در تصویر زیر انجام می‌شود.