برای مشاهده‌ی اطلاعات جدید صفحه را refresh کنید.
free
		 	
		 			       total    used    free   shared buff/cache  available
		 			
		 			Mem:    4111620   1937364   355580    11216   1818676   1759496
		 			
		 			Swap:   15648760   369340  15279420
		 			
	 	
df -kh | grep /dev/sd
		 	
			 			/dev/sda6    910G  37G 827G  5% /
			 			
			 			/dev/sda1    88M  56M  25M 70% /boot
			 			
			 			/dev/sdb1    66G 6.8G  56G 11% /sda1
			 			
	 	
w
		 	
		 			 05:56:23 up 36 days, 9:16, 0 users, load average: 0.03, 0.04, 0.00
		 			
		 			USER   TTY   FROM       LOGIN@  IDLE  JCPU  PCPU WHAT