عنوان درس: مکانیک سیالات

Edit Edit عنوان تکلیف: تکلیف شماره ۱

Date Date موعد تحویل: ۰:۰:۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ مهلت ارسال تکلیف به پایان رسیده است.

فصل ۱ مسائل شماره: ۳۴ و ۳۵

فصل ۲ مسائل شماره: ۲، ۱۰، ۵۰، ۶۶ و ۸۳

راه‌حل تکلیف راه‌حل تکلیف راه‌حل تکلیف


Edit Edit عنوان تکلیف: تکلیف شماره ۲

Date Date موعد تحویل: ۰:۰:۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ مهلت ارسال تکلیف به پایان رسیده است.

فصل ۳ مسائل شماره ۱۷، ۲۱، ۲۶ و ۵۱

راه‌حل تکلیف راه‌حل تکلیف راه‌حل تکلیف


Edit Edit عنوان تکلیف: تکلیف شماره ۳

Date Date موعد تحویل: ۲۳:۵۹:۵۹ ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ مهلت ارسال تکلیف به پایان رسیده است.

فصل ۳ مسائل شماره: ۷۶، ۷۹، ۸۵، ۱۰۹، ۱۱۶ و ۱۱۷

راه‌حل تکلیف راه‌حل تکلیف راه‌حل تکلیف


Edit Edit عنوان تکلیف: تکلیف شماره ۴

Date Date موعد تحویل: ۲۳:۵۹:۵۹ ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ مهلت ارسال تکلیف به پایان رسیده است.

فصل ۴

مسائل شماره ۱۳،۲۵،۳۳،۳۵،۳۹

راه‌حل تکلیف راه‌حل تکلیف راه‌حل تکلیف


Edit Edit عنوان تکلیف: تکلیف شماره ۵

Date Date موعد تحویل: ۲۳:۵۹:۵۹ ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ مهلت ارسال تکلیف به پایان رسیده است.

فصل ۴

مسائل شماره ۶۷,۶۹,۷۹,۹۱,۹۹

راه‌حل تکلیف راه‌حل تکلیف راه‌حل تکلیف


Edit Edit عنوان تکلیف: تکلیف شماره 6

Date Date موعد تحویل: ۲۳:۵۹:۲۳ ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ مهلت ارسال تکلیف به پایان رسیده است.

فصل 5

تکالیف شماره 1، 7، 19 و 21

راه‌حل تکلیف راه‌حل تکلیف راه‌حل تکلیف