عنوان درس: مکانیک سیالات ۲

Edit Edit عنوان تکلیف: تکلیف شماره ۱

Date Date موعد تحویل: ۰:۰:۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ مهلت ارسال تکلیف به پایان رسیده است.

فصل ۶ کتاب مسائل شماره: ۹۷، ۹۹، ۱۰۴، ۱۱۱ و ۱۲۴

Unlock Unlock راه‌حل تکلیف


Edit Edit عنوان تکلیف: تکلیف سری دوم

Date Date موعد تحویل: ۲۳:۵۹:۵۹ ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ مهلت ارسال تکلیف به پایان رسیده است.

pdf صورت تکلیف دوم

Unlock Unlock راه‌حل تکلیف


Edit Edit عنوان تکلیف: تکلیف سری سوم

Date Date موعد تحویل: ۲۳:۵۹:۵۹ ۱۳۹۶/۰۸/۰۵

pdf صورت تکلیف سوم


Edit Edit عنوان تکلیف: تکلیف سری چهارم

Date Date موعد تحویل: ۲۳:۵۹:۵۹ ۱۳۹۶/۰۸/۱۲

pdfصورت تکلیف سری چهارم