عنوان درس: مکانیک سیالات ۲

Edit Edit عنوان تکلیف: تکلیف شماره ۱

Date Date موعد تحویل: ۰:۰:۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ مهلت ارسال تکلیف به پایان رسیده است.

فصل ۶ کتاب مسائل شماره: ۹۷، ۹۹، ۱۰۴، ۱۱۱ و ۱۲۴

راه‌حل تکلیف راه‌حل تکلیف راه‌حل تکلیف


Edit Edit عنوان تکلیف: تکلیف سری دوم

Date Date موعد تحویل: ۲۳:۵۹:۵۹ ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ مهلت ارسال تکلیف به پایان رسیده است.

pdf صورت تکلیف دوم

راه‌حل تکلیف راه‌حل تکلیف راه‌حل تکلیف


Edit Edit عنوان تکلیف: تکلیف سری سوم

Date Date موعد تحویل: ۲۳:۵۹:۵۹ ۱۳۹۶/۰۸/۰۵ مهلت ارسال تکلیف به پایان رسیده است.

pdf صورت تکلیف سوم

راه‌حل تکلیف راه‌حل تکلیف راه‌حل تکلیف


Edit Edit عنوان تکلیف: تکلیف سری چهارم

Date Date موعد تحویل: ۲۳:۵۹:۵۹ ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ مهلت ارسال تکلیف به پایان رسیده است.

pdfصورت تکلیف سری چهارم

راه‌حل تکلیف راه‌حل تکلیف راه‌حل تکلیف


Edit Edit عنوان تکلیف: تکلیف سری پنجم

Date Date موعد تحویل: ۲۳:۵۹:۵۹ ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ مهلت ارسال تکلیف به پایان رسیده است.

pdfتکلیف سری پنجم

راه‌حل تکلیف راه‌حل تکلیف راه‌حل تکلیف


Edit Edit عنوان تکلیف: تکلیف سری ششم

Date Date موعد تحویل: ۲۳:۵۹:۵۵ ۱۳۹۶/۱۰/۰۸

pdfصورت تکلیف ششم


Edit Edit عنوان تکلیف: تکلیف سری هفتم

Date Date موعد تحویل: ۸:۳۰:۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

pdfصورت تکلیف سری هفتم