با تشکر از اظهار محبت تمامی دانشجویان عزیز

 

هدیه انجمن علمی دانشجویان دانشکده مکانیک

هدیه جمعی از دانشجویان و همکاران پژوهشی