عنوان درس: مکانیک سیالات

ویرایش ویرایش عنوان تکلیف: تکلیف شماره ۱

تاریخ تاریخ موعد تحویل: ۰:۰:۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ مهلت ارسال تکلیف به پایان رسیده است.

فصل ۱ مسائل شماره: ۳۴ و ۳۵

فصل ۲ مسائل شماره: ۲، ۱۰، ۵۰، ۶۶ و ۸۳

راه‌حل تکلیف راه‌حل تکلیف راه‌حل تکلیف


ویرایش ویرایش عنوان تکلیف: تکلیف شماره ۲

تاریخ تاریخ موعد تحویل: ۰:۰:۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ مهلت ارسال تکلیف به پایان رسیده است.

فصل ۳ مسائل شماره ۱۷، ۲۱، ۲۶ و ۵۱

راه‌حل تکلیف راه‌حل تکلیف راه‌حل تکلیف


ویرایش ویرایش عنوان تکلیف: تکلیف شماره ۳

تاریخ تاریخ موعد تحویل: ۲۳:۵۹:۵۹ ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ مهلت ارسال تکلیف به پایان رسیده است.

فصل ۳ مسائل شماره: ۷۶، ۷۹، ۸۵، ۱۰۹، ۱۱۶ و ۱۱۷

راه‌حل تکلیف راه‌حل تکلیف راه‌حل تکلیف


ویرایش ویرایش عنوان تکلیف: تکلیف شماره ۴

تاریخ تاریخ موعد تحویل: ۲۳:۵۹:۵۹ ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ مهلت ارسال تکلیف به پایان رسیده است.

فصل ۴

مسائل شماره ۱۳،۲۵،۳۳،۳۵،۳۹

راه‌حل تکلیف راه‌حل تکلیف راه‌حل تکلیف


ویرایش ویرایش عنوان تکلیف: تکلیف شماره ۵

تاریخ تاریخ موعد تحویل: ۲۳:۵۹:۵۹ ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ مهلت ارسال تکلیف به پایان رسیده است.

فصل ۴

مسائل شماره ۶۷,۶۹,۷۹,۹۱,۹۹

راه‌حل تکلیف راه‌حل تکلیف راه‌حل تکلیف


ویرایش ویرایش عنوان تکلیف: تکلیف شماره 6

تاریخ تاریخ موعد تحویل: ۲۳:۵۹:۲۳ ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ مهلت ارسال تکلیف به پایان رسیده است.

فصل 5

تکالیف شماره 1، 7، 19 و 21

راه‌حل تکلیف راه‌حل تکلیف راه‌حل تکلیف


ویرایش ویرایش عنوان تکلیف: تکلیف شماره 7

تاریخ تاریخ موعد تحویل: ۲۳:۵۹:۵۹ ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ مهلت ارسال تکلیف به پایان رسیده است.

فصل پنجم

تکالیف شماره 49، 65 و 98

فصل ششم

تکالیف شماره 54، 77 و 89

راه‌حل تکلیف راه‌حل تکلیف راه‌حل تکلیف