عنوان درس: مکانیک سیالات

ویرایش ویرایش عنوان تکلیف: تکلیف شماره ۱

تاریخ تاریخ موعد تحویل: ۰:۰:۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ مهلت ارسال تکلیف به پایان رسیده است.

فصل ۱ مسائل شماره: ۳۴ و ۳۵

فصل ۲ مسائل شماره: ۲، ۱۰، ۵۰، ۶۶ و ۸۳

بازکردن قفل بازکردن قفل راه‌حل تکلیف


ویرایش ویرایش عنوان تکلیف: تکلیف شماره ۲

تاریخ تاریخ موعد تحویل: ۰:۰:۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ مهلت ارسال تکلیف به پایان رسیده است.

فصل ۳ مسائل شماره ۱۷، ۲۱، ۲۶ و ۵۱

بازکردن قفل بازکردن قفل راه‌حل تکلیف


ویرایش ویرایش عنوان تکلیف: تکلیف شماره ۳

تاریخ تاریخ موعد تحویل: ۲۳:۵۹:۵۹ ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ مهلت ارسال تکلیف به پایان رسیده است.

فصل ۳ مسائل شماره: ۷۶، ۷۹، ۸۵، ۱۰۹، ۱۱۶ و ۱۱۷

بازکردن قفل بازکردن قفل راه‌حل تکلیف


ویرایش ویرایش عنوان تکلیف: تکلیف شماره 4

تاریخ تاریخ موعد تحویل: ۲۳:۵۹:۵۹ ۱۳۹۶/۰۸/۰۱

فصل 4

مسائل شماره 13،25،33،35،39