عنوان درس: مکانیک سیالات ۲

ویرایش ویرایش عنوان تکلیف: تکلیف شماره ۱

تاریخ تاریخ موعد تحویل: ۰:۰:۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ مهلت ارسال تکلیف به پایان رسیده است.

فصل ۶ کتاب مسائل شماره: ۹۷، ۹۹، ۱۰۴، ۱۱۱ و ۱۲۴

راه‌حل تکلیف راه‌حل تکلیف راه‌حل تکلیف


ویرایش ویرایش عنوان تکلیف: تکلیف سری دوم

تاریخ تاریخ موعد تحویل: ۲۳:۵۹:۵۹ ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ مهلت ارسال تکلیف به پایان رسیده است.

pdf صورت تکلیف دوم

راه‌حل تکلیف راه‌حل تکلیف راه‌حل تکلیف


ویرایش ویرایش عنوان تکلیف: تکلیف سری سوم

تاریخ تاریخ موعد تحویل: ۲۳:۵۹:۵۹ ۱۳۹۶/۰۸/۰۵ مهلت ارسال تکلیف به پایان رسیده است.

pdf صورت تکلیف سوم

راه‌حل تکلیف راه‌حل تکلیف راه‌حل تکلیف


ویرایش ویرایش عنوان تکلیف: تکلیف سری چهارم

تاریخ تاریخ موعد تحویل: ۲۳:۵۹:۵۹ ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ مهلت ارسال تکلیف به پایان رسیده است.

pdfصورت تکلیف سری چهارم

راه‌حل تکلیف راه‌حل تکلیف راه‌حل تکلیف


ویرایش ویرایش عنوان تکلیف: تکلیف سری پنجم

تاریخ تاریخ موعد تحویل: ۲۳:۵۹:۵۹ ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ مهلت ارسال تکلیف به پایان رسیده است.

pdfتکلیف سری پنجم

راه‌حل تکلیف راه‌حل تکلیف راه‌حل تکلیف