عنوان درس: مکانیک سیالات ۲

ویرایش ویرایش عنوان تکلیف: تکلیف شماره ۱

تاریخ تاریخ موعد تحویل: ۰:۰:۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ مهلت ارسال تکلیف به پایان رسیده است.

فصل ۶ کتاب مسائل شماره: ۹۷، ۹۹، ۱۰۴، ۱۱۱ و ۱۲۴


ویرایش ویرایش عنوان تکلیف: تکلیف سری دوم

تاریخ تاریخ موعد تحویل: ۲۳:۵۹:۵۹ ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ مهلت ارسال تکلیف به پایان رسیده است.

pdf صورت تکلیف دوم


ویرایش ویرایش عنوان تکلیف: تکلیف سری سوم

تاریخ تاریخ موعد تحویل: ۲۳:۵۹:۵۹ ۱۳۹۶/۰۸/۰۵ مهلت ارسال تکلیف به پایان رسیده است.

pdf صورت تکلیف سوم


ویرایش ویرایش عنوان تکلیف: تکلیف سری چهارم

تاریخ تاریخ موعد تحویل: ۲۳:۵۹:۵۹ ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ مهلت ارسال تکلیف به پایان رسیده است.

pdfصورت تکلیف سری چهارم


ویرایش ویرایش عنوان تکلیف: تکلیف سری پنجم

تاریخ تاریخ موعد تحویل: ۲۳:۵۹:۵۹ ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ مهلت ارسال تکلیف به پایان رسیده است.

pdfتکلیف سری پنجم


ویرایش ویرایش عنوان تکلیف: تکلیف سری ششم

تاریخ تاریخ موعد تحویل: ۲۳:۵۹:۵۵ ۱۳۹۶/۱۰/۰۸ مهلت ارسال تکلیف به پایان رسیده است.

pdfصورت تکلیف ششم


ویرایش ویرایش عنوان تکلیف: تکلیف سری هفتم

تاریخ تاریخ موعد تحویل: ۸:۳۰:۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ مهلت ارسال تکلیف به پایان رسیده است.

pdfصورت تکلیف سری هفتم