عنوان درس: مکانیک سیالات ۲

ویرایش ویرایش عنوان تکلیف: تکلیف شماره ۱

تاریخ تاریخ موعد تحویل: ۰:۰:۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ مهلت ارسال تکلیف به پایان رسیده است.

فصل ۶ کتاب مسائل شماره: ۹۷، ۹۹، ۱۰۴، ۱۱۱ و ۱۲۴

بازکردن قفل بازکردن قفل راه‌حل تکلیف


ویرایش ویرایش عنوان تکلیف: تکلیف سری دوم

تاریخ تاریخ موعد تحویل: ۲۳:۵۹:۵۹ ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ مهلت ارسال تکلیف به پایان رسیده است.

pdf صورت تکلیف دوم

بازکردن قفل بازکردن قفل راه‌حل تکلیف


ویرایش ویرایش عنوان تکلیف: تکلیف سری سوم

تاریخ تاریخ موعد تحویل: ۲۳:۵۹:۵۹ ۱۳۹۶/۰۸/۰۵

pdf صورت تکلیف سوم


ویرایش ویرایش عنوان تکلیف: تکلیف سری چهارم

تاریخ تاریخ موعد تحویل: ۲۳:۵۹:۵۹ ۱۳۹۶/۰۸/۱۲

pdfصورت تکلیف سری چهارم