عنوان درس: انتقال حرارت ۲

ویرایش ویرایش عنوان تکلیف: تکلیف شماره ۱

تاریخ تاریخ موعد تحویل: ۲۳:۵۹:۵۹ ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ مهلت ارسال تکلیف به پایان رسیده است.

مسئله ۱) روابط بی بعد ۱۰-۹ و ۱۱-۹ را با ذکر جزییات بدست آورید.

مسئله ۲) معادلات تشابهی ۱۷-۹ و ۱۸-۹ را بدست آورید.

 

از فصل ۹ کتاب مسائل شماره 23-21-6 را حل کنید.

بازکردن قفل بازکردن قفل راه‌حل تکلیف