عنوان درس: انتقال حرارت ۲

ویرایش ویرایش عنوان تکلیف: تکلیف شماره ۱

تاریخ تاریخ موعد تحویل: ۲۳:۵۹:۵۹ ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ مهلت ارسال تکلیف به پایان رسیده است.

مسئله ۱) روابط بی بعد ۱۰-۹ و ۱۱-۹ را با ذکر جزییات بدست آورید.

مسئله ۲) معادلات تشابهی ۱۷-۹ و ۱۸-۹ را بدست آورید.

 

از فصل ۹ کتاب مسائل شماره 23-21-6 را حل کنید.

راه‌حل تکلیف راه‌حل تکلیف راه‌حل تکلیف


ویرایش ویرایش عنوان تکلیف: تکلیف شماره2

تاریخ تاریخ موعد تحویل: ۲۳:۵۹:۵۹ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ مهلت ارسال تکلیف به پایان رسیده است.

از فصل 9 کتاب تمرین های شماره 33-40-71-72-88-105 را حل نمایید.

راه‌حل تکلیف راه‌حل تکلیف راه‌حل تکلیف


ویرایش ویرایش عنوان تکلیف: تکلیف شماره 3

تاریخ تاریخ موعد تحویل: ۲۳:۵۹:۵۹ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ مهلت ارسال تکلیف به پایان رسیده است.

تمرین های شماره 42،45،58،94 فصل نهم کتاب

راه‌حل تکلیف راه‌حل تکلیف راه‌حل تکلیف