بزرگ فلسفه نهضت حسین این است

که بار ظلم کشیدن خلاف آیین است

نه ظلم کن بر کسی و نه زیر بار ظلم رو

که این مرام حسین است و منطق دین است


سکوت در بر ظالم کمک بود بر ظلم

کزان جفا به ستمدیدگان مسکین است


همین نه گریه بر آن شاه تشنه لب کافیست

اگر چه گریه بر آلام و درد تسکین است


ببین که مقصد عالی وی چه بود ای دوست

که درک آن سبب عز و جاه و تمکین است