اسامی دانشجویان کارشناسی ارشد که پایان‌نامه خود را تحت راهنمایی اینجانب به پایان رسانده‌اند:

شبیه سازی جریان سیال به كمك روش شبكه بولتزمن چند بلوكی

تدوین حلگر جدید برای حل معادلات جریان سیال به صورت جفت‌شده در نرم‌افزار OpenFOAM

افزایش سرعت شبیه سازی جریان سیال مخلوط گازها در بستر فشرده به روش شبكه ی بولتزمن با استفاده از پردازشگرهای گرافیكی

پیاده سازی یك حلگر موازی جریان های تراكم ناپذیر بر روی پردازشگرهای گرافیكی

موازی‌سازی حلگری خطی گرادیان مزدوج پیش شرط شده در نرم افزار اپن فوم

 • چنگیزی نیما

شبیه سازی عددی آتشهای استخری با استفاده از روش تابع چگالی احتمال (PDF)

 • فخرائی سیدعلیرضا

حل موازی ناویراستوكس بر روی شبكه های دو بعدی چند بلوكی

 • زاده گل محمدی عابد

كاربرد روش عددی شبكه بولتزمن در حل جریان سیال لزج و تراكم پذیر

 • صراف زاده سعید

حل موازی معادلات دو بعدی ناویر-استوكس به روش كاملا همبسته

 • رحمانی گورتانی مهدی

حل معادلات ناویر-استوكس با استفاده از روش چند شبكه ای جبری (Algebraic Multi Grid)

 • مرادی بهروز

شبیه سازی جریان سیال تراكم پذیر بااستفاده از روش شبكه ی بولتزمن

 • دبیرمقدم نوید

برسی و تحلیل عددی مدلهای جریان مغشوش در جریان سیال روی پره های استاتور توربین گاز

 • رستگاری امیررضا

شیبه سازی جریان مخلوط های گازی در یك بستر از ذرات غیر مستقر

 • فلسفیون مهدی

شبیه سازی جریان هوای ورودی و خروجی پریودیك به درون یك حجم استوانه ای به روش شبكه بولتزمن

 • آرزومند مهدی

بررسی عددی تاثیر شرایط ورودی بر روی نتایج شبیه سازی انتقال حرارت در یك پره توربین گاز

 • پوراحمدی بابكی سیدعلی اكبر

مدل سازی نربز و تولید شبكه بر روی سطوح نربز

 • حسینی مقدم سیدامیر

بهینه سازی الگوریتم عددی چیدمان ذرات كروی با استفاده از روش المان‌های گسسته و پیاده سازی بر روی پردازنده گرافیكی

 • فتحی احسان

شبیه سازی جریان سیال با كمك روش شبكه بولتزمن و روش چندشبكه ای و استفاده از پردازش موازی

 • شمشیری مهدی

شبیه سازی جریان و انتقال حرارت در مقیاس میكرو با استفاده از روش شبكه ی بولتزمن در رژیم گذار و یك حل تحلیلی جدید برای رژیم لغزشی

 • زمان پورزهرائی محمدصابر

حل موازی معادلات اویلر بر روی پردازشگرهای گرافیكی

 • شیروی خوزانی وحیدرضا

شبیه سازی موازی جریان سه بعدی تراكم پذیر با استفاده از روش شبكه بولتزمن

 • بخشائی هانی

شبیه سازی سیالات غیر نیوتنی به كمك روش شبكه بولتزمن

 • ریسمانی یزدی احسان

شبیه سازی حركت یك جسم دایروی متحرك در جریان سیال درون كانال دو بعدی به كمك روش شبكه بولتزمن

 • مهران فر بهروز

بررسی عددی تاثیر تغییرات هندسی پره های رانر یك توربین فرانسیس در عملكرد هیدرودینامیكی آن

 • پایمرد سیدمحسن

شبیه سازی جریان سیال تراكم پذیر به روش شبكه بولتزمن بر روی مرز منحنی

 • بناری امیر

شبیه سازی جریان آشفته به وسیله روش شبكه بولتزمن

 • شاملی سیدمصطفی

بررسی برخی از شرایط مرزی در روش شبكه بولتزمن

 • خلیلی فردبروجنی وحید

شبیه سازی جریان سیال غیر نیوتنی حول استوانه های ثابت و متحرك درون كانال به كمك روش شبكه بولتزمن

 • همایون نجف آبادی احمد

شبیه سازی جریان سیال در ابعاد میكرو با اصلاح شرایط مرزی در روش شبكه بولتزمن

 • شاهی محمدی مجید

بررسی و مقایسه مدلهای جذب سطحی برای فرایند psa در بسترهای فشرده

 • اعتضادی مسعود

بررسی عددی تاثیر دانه بندی در پدیده ی جذب مخلوط چند جزئی گاز در بسترهای فشرده

 • ذهب صنیعی هادی

بررسی تاثیر فشار ورودی در پدیده ی جذب مخلوط چند جزئی گاز در بسترهای فشرده

 • پسران بهبهانی امین

افزایش پایداری شبكه ی بولتزمن برای حل جریان تراكم ناپذیر در اعداد رینولدز بالا

 • نیما سلطانی
 • محسن طالبی‌پور