اسامی دانشجویان دکتری که رساله دکترای خود را تحت راهنمایی اینجانب به پایان رسانده‌اند.
  • عزیزی ارومیه، مهرانعلی

كاهش زمان سیكل طراحی هواپیماهای ویژه با استفاده از تركیب قوانین فازی سیكل‌ها

  • رحمانی گورتانی، مهدی

شبیه‌سازی فرایند جذب سطحی در عبور جریان هوا از یك بستر زئولیت با استفاده از روش بولتزمن

  • رحمتی، احمدرضا

بهبود پایداری روش شبكه بولتزمن در شبیه‌سازی جریان‌های گرمایی مغشوش در اعداد رایلی بزرگ

  • موسوی سید حسین