زمینه‌های تحقیقاتی
 شبیه‌سازی جریان‌های احتراقی
 پردازش موازی در محاسبات مهندسی و علوم
 اغتشاش در جریان‌های سیال
 محاسبات مهندسی و علوم بر روی پردازشگرهای گرافیکی
 دینامیک سیالات محاسباتی
 روش شبکه بولتزمن برای حل جریان
 روش‌های عددی تولید شبکه
 شبیه‌سازی جریان‌های چندجزئی و پدیده جذب
 شبیه‌سازی جریان سیالات غیرنیوتنی